Derulare cursuri proiect

0
757

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: ,,Educație și competențe”
POCU/74/6/18
Componenta 1: Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”
Titlul Proiectului: ,,EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZATE”
Cod MySMIS+: 106415

Derulare cursuri proiect

În cadrul proiectului ,,Educație incluzivă pentru școli defavorizate” a fost acreditat cursul ,,Educație incluzivă prin colaborarea șoală-comunitate” prin O.M.E.N. nr. 3161/13.02.2019, Durată acreditare: 4 ani / 2019 – 2023. Nr. ore program: 60 ore (face-to-face). Nr. credite profesionale transferabile: 15.

În cadrul acestui program de formare continuă activităţile vor fi efectuate conform unui grafic stabilit cu fiecare grupă în parte, în 10 zile de formare cu şedinţe de câte 5-8 ore pe zi, curs şi evaluare, învăţământ de zi, de regulă derulându-se în zilele de sâmbăta şi duminica sau în cadrul unor stagii compacte pe perioada vacanţelor şcolare. Activitățile de formare vor include atât aspecte teoretice cât și practice. Programul de formare continuă se va încheia cu o zi de evaluare finală de pe parcursul a 2 ore.

Grupul țintă aferent acestui curs este format din personal didactic ce beneficiază de programe de formare / schimb de bune practici, în număr de 115 persoane care sunt implicate în dezvoltarea și implementarea programelor de prevenire și reducere a părăsirii timpurii a școlii.

Participanții la curs vor primi pachete educaționale formate din: mapă, agendă, pix și stick.

Cadrele didactice care vor beneficia de cursul gratuit sunt de la Școala Gimnazială ,,Principele Radu”, Școala Gimnazială ,,Mihail Armencea” (ambele din Adjud) și Școala Gimnazială ,,Dr. Ilie Pavel” din Râmnicu Sărat, școli asociate în proiect ca parteneri.

Instituțiile menționate vor fi și locații de derulare a cursurilor astfel încât cadrele didactice nu vor fi nevoite să se deplaseze de la școala unde își desfășoară activitatea, într-o altă locație.

După absolvirea cursului, cadrele didactice menționate mai sus vor implementa la clasă cunoștințele însușite la curs, crescând astfel calitatea si adaptabilitatea resursei umane din educatie.

Competentele dezvoltate vor fi valorizate la nivelul proceselor și activităților din aceste instituții, astfel încât orientarea formării continue să se modifice din perspectiva individuală în perspectiva institutională, la nivelul școlilor.

Cursul de formare „Educație incluzivă prin colaborarea școală-comunitate” reprezintă o oportunitate de dezvoltare a resurselor de formare continuă a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar pe dimensiunile specifice domeniului de asumare de responsabilităţi privind sprijinirea participării tuturor copiilor din comunitate la învățământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educația copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală.

Propunem acest curs de formare continuă a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, în vederea dezvoltării competenţelor persoanelor din grupul ţintă în domeniile: asumarea de responsabilităţi privind planificarea activității, munca în echipă, dezvoltarea profesională, utilizare PC, comunicare, rezolvarea conflictelor, dezvoltarea parteneriatului școală-comunitate, consilierea familiilor/ categoriilor sociale dezavantajate privind rolul și importanța școlarizării copiilor, aplicarea practicilor incluzive, depășirea dificultăților emoționale și comportamentale la copiii cu nevoi speciale, asigurarea respectării drepturilor copilului, promovarea limbii, tradițiilor și obiceiurilor comunității în școală.

Obiectivele şi programa stagiului propus sunt în concordanţă cu standardele de formare şi ocupaţionale pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

Programul este în concordanţă cu strategia de formare şi perfecţionare a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Stagiul propus cadrelor didactice, urmărește abilitarea acestora în sensul îmbunătăţirii organizării profesionale, a autocontrolului şi a analizării reflexive a propriei activităţi.

Cursul propus mai urmăreşte să soluţioneze aspectele deficitare identificate, prin sprijinirea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar pentru participarea la cursuri, în procesul unei educaţii continue responsabile.

Implementarea programului va avea valoare inovatoare asupra:

  • ofertei de programe de formare continuă care se va îmbogăţi în ceea ce priveşte abordarea, conţinutul şi diversitatea;
  • creşterii ritmului de frecventare a programelor de formare continuă de către profesori conform intereselor lor de cunoaştere;
  • eficientizării activităţii didactice prin furnizarea unor servicii educaţionale de calitate sporită pentru toţi elevii incluşi în sistemul de învăţământ, inclusiv prin respectarea egalităţii de şanse, a transferabilităţii produselor învăţării din şcoală şi ca urmare a învăţării pe parcursul întregii vieţi;
  • La nivel local, programul a fost proiectat pornind de la concluziile studiului de diagnoză privind nevoile de formare continuă ale personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar din județele Vrancea și Buzău.

Planificarea detaliată cât și derularea cursurilor de formare va fi asigurată de 3 formatori acreditați.

Cooordonatori școlari,
Zamfirescu Gheorghe Octavian
Brînconveanu Camelia

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 3 =