ALEȘII LOCALI, CONVOCAȚI SĂPTĂMÂNA VIITOARE ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

0
213

DISPOZIȚIE
privind convocarea în şedinţă extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (5), art. 139, alin. (5), lit. b), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru marți, 20 octombrie 2020, ora 11,00, şedinţă care se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III – 2020;

3.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 30.10.2020, ora 12:00, respectiv 02.11.2020, ora 12:00;

4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, privind activitățile “colectarea separată și transportul separat al deșeurilor și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice și electrocasnice, baterii și acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice; dezinsecție, dezinfecție și deratizare”;

5.- proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5^1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 204/02.09.2020 privind modificarea și completarea Anexei nr. 4, respectiv Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea ratificării actului de dezmembrare a imobilului – teren cu număr cadastral 57925, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, în două loturi cu numerele cadastrale 71701 și 71702, precum și alipirea lotului cu numărul cadastral 71702 rezultat în urma dezlipirii la imobilul – teren cu numărul cadastral 56570 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34.

7.- alte probleme ale activității curente.
Art. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.
Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.
Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro
Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

37 + = 42