DISPOZIȚIA Nr. 233 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii septembrie 2020

0
369

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

         Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de  17 septembrie 2020, ora 10.

                  (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                              Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.

          Art.2. Ordinea de zi a ședinței:

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 1. Proiect de hotărâre nr. 156/09.09.2020 privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020;
 2. Proiect de hotărâre nr. 157/09.09.2020 pentru rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020;
 3. Proiect de hotărâre nr. 158/09.09.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;
 4. Proiect de hotărâre nr. 159/09.09.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău;
 5. Proiect de hotărâre nr. 160/09.09.2020 pentru rectificarea I bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;
 6. Proiect de hotărâre nr. 161/09.09.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 7. Proiect de hotărâre nr. 162/09.09.2020 pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
 8. Proiect de hotărâre nr. 163/09.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere pod pe DJ 103P la km. 4+350” comuna Chiojdu, județul Buzău;
 9. Proiect de hotărâre nr. 164/09.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere pod pe DJ 103P la km. 5+000” comuna Chiojdu, județul Buzău;
 1. Proiect de hotărâre nr. 165/09.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere pod pe DJ 103P la km. 5+500” comuna Chiojdu, județul Buzău;
 2. Proiect de hotărâre nr. 166/09.09.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Casa nouă în drumul spre casă” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1;
 3. Proiect de hotărâre nr. 167/09.09.2020 pentru aprobarea Documentațiilor tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Un pas spre comunitate” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău prin Programul de Interes Național 2018;
 4. Proiect de hotărâre nr. 147/03.08.2020 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău;
 5. Proiect de hotărâre nr. 148/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău;
 6. Proiect de hotărâre nr. 149/03.08.2020 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău;
 7. Proiect de hotărâre nr. 168/09.09.2020 privind aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorii de transport rutier, public, județean de persoane prin curse regulate în județul Buzău;
 8. Proiect de hotărâre nr. 169/09.09.2020 privind atestarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;
 9. Proiect de hotărâre nr. 170/09.09.2020 pentru aprobarea extinderii perimetrului Stației de tratare și valorificare a deșeurilor din construcții, sat Vernești, comuna Vernești județ Buzău – obiect al contractului de delegare a gestiunii către societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
 10. Proiect de hotărâre nr. 171/09.09.2020 pentru majorarea suprafeței de teren atribuită în folosință gratuită fundației ”Crucea alb – galbenă” – filiala Buzău;
 11. Proiect de hotărâre nr. 172/09.09.2020 pentru darea în folosință gratuit Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău a unui mijloc fix cu destinație administrativă;
 12. Proiect de hotărâre nr. 173/09.09.2020 privind darea în folosință gratuit Colegiului Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău a sălii de conferințe aflată în imobilul proprietate publică a județului, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 50 pe durata anului școlar 2020 – 2021;
 13. Proiect de hotărâre nr. 174/09.09.2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul Buzău este membru asociat;
 14. Proiect de hotărâre nr. 175/09.09.2020 privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată;
 15. Proiect de hotărâre nr. 176/09.09.2020 pentru completarea anexelor la Hotărârea nr. 128/2019 a Consiliului judeţean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al Consiliului judeţean Buzău – familia ocupaţională „Administraţie” – forma actualizată conform Codului administrativ;
 16. Proiect de hotărâre nr. 177/09.09.2020 pentru aprobarea unor modificări în organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 17. Proiect de hotărâre nr. 178/09.09.2020 pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcţii al Muzeului Judeţean Buzău;
 18. Proiect de hotărâre nr. 179/09.09.2020 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
 19. Proiect de hotărâre nr. 180/09.09.2020 pentru aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău privind Complexul de servicii comunitare nr. 2 Buzău și Centrul pentru integrare și terapie ocupațională Râmnicu Sărat;
 20. Proiect de hotărâre nr. 181/09.09.2020 pentru aprobarea colaborării între Consiliul județean Buzău și Liceul cu program sportiv ”Iolanda Balaș – Soter” pentru derularea Programului județean de pregătire în sportul de performanță pentru copii și tinerii proveniți din mediul rural;
 21. Proiect de hotărâre nr. 182/09.09.2020 privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Băcioiu Emil.

 

 1. RAPOARTE, INFORMĂRI
 1. Informarea Muzeului Județean Buzău, privind organizarea expoziției ”Surprinzătorul DALI”;
 2. Raport semestrial, privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – iunie 2020 ;

        Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău – 1-12 și 17-28 și vicepreședintele Consiliului Județean Buzău – domnul Adrian-Robert Petre, pct. 13-16;

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 17 septembrie 2020 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 10 SEPTEMBRIE 2020

 PREŞEDINTE,

 PETRE-EMANOIL NEAGU

 

                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

                       MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rezolvă Captcha 3 + 2 =